Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PAŁAC KAMIENIEC

 

SPIS TREŚCI

 

 1. DEFINICJE.. 2
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 2

III.       WYMAGANIA TECHNICZNE I PROCES ZAKUPU.. 2

 1. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.. 3
 2. KONTAKT I REKLAMACJE.. 3
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.. 4

VII.      PRAWA AUTORSKIE.. 4

VIII.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 4

 1. ZMIANA REGULAMINU.. 5
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 5

 

    I.         DEFINICJE

 1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, oznaczają:
 • Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin” – ten regulamin;
 • Kupujący / Ty” – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, którą reprezentujesz;
 • Sprzedawca / My” – Pałac Kamieniec prowadzony przez Tangram Wojciech Hutny, Warszawa 02-127, ul. Bohdanowicza 7 lok. 19 wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5271590364;
 • Sklep internetowy” – sklep internetowy dostępny pod adresem […..], w którym możliwe jest zakupienie produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
 • „upk” – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

   II.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12 upk.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Sprzedawca.
 4. Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie w Sklepie internetowym w formie umożliwiającej jej utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Regulamin obowiązuje od 03.2023

  III.         WYMAGANIA TECHNICZNE I PROCES ZAKUPU

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:
 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową,
 2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.                                                                                                                                                                                                                                                2. Jeżeli chcesz zrealizować zakup, powinnaś/eś:
 1. wybrać produkty wciskając przycisk „Do koszyka”;
 2. wybrać sposób dostawy;
 3. wybrać sposób płatności;
 4. wcisnąć przycisk „ZAMAWIAM”;
 5. założyć konto albo zalogować się do konta albo dokonać zakupu bez rejestracji i wcisnąć przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”;
 6. podać swoje dane w celu dokończenia zamówienia;
 7. zaakceptować regulamin Sklepu internetowego;
 8. wcisnąć przycisk „PODSUMOWANIE”;
 9. wcisnąć przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP”;
 10. opłacić zakup.

3. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

4. Sklep obsługuje następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

  IV.  USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 upk, nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub które mają krótki termin przydatności do użycia – a które zakupiłaś/eś w naszym Sklepie internetowym.
 2. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 5 upk, nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - a które zakupiłaś/eś w naszym Sklepie internetowym.
 3. W pozostałych przypadkach Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 1. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie do Nas informacji o chęci skorzystania z prawa odstąpienia, przed upływem tego terminu. W tym celu skorzystaj z naszych danych kontaktowych, które wskazaliśmy w pkt. V ust. 2.
 2. Konsument może odstąpić od umowy również poprzez skorzystanie z formularza, który stanowi załącznik nr 2 do upk.

    V.         KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Sklepu internetowego i dostarczenie towarów zgodnych z umową.
 2. Masz prawo zgłosić wszelkie niezgodności towarów z umową oraz zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego:
  1. drogą tradycyjną, pisząc na adres: Kamieniec 47, 57-300 Kłodzko
  2. e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: recepcja@palackamieniec.pl
  3. dzwoniąc w dni robocze od 9 do 17 na numer +48 74 869 20 45 (opłata według stawki operatora).
 3. Udostępniamy również możliwość kontaktu z Nami za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się na stronie https://www.palackamieniec.pl/kontakt. Aby z niego skorzystać, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości i nacisnąć przycisk „Wyślij”.
 4. W reklamacji lub zgłoszeniu podaj:
  1. Twoje dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  2. opis, na czym polegały nieprawidłowości oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.
 5. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.
 6. Reklamacje i zgłoszenia rozpatrzymy niezwłocznie po otrzymaniu informacji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji wymaganych do udzielenia odpowiedzi. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia powiadomimy Cię niezwłocznie. Odpowiedź otrzymasz takim kanałem komunikacji jakim złożyłeś do nas reklamację, chyba że poprosisz o odpowiedź w innej formie.
 7. Informacje dotyczące reklamacji i zwrotów znajdują się w dokumencie „Zwroty i reklamacje” dostępnym w Sklepie internetowym.

  VI.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Sklepu internetowego ze względu na jej modernizację.
  2. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi znajdują się w dokumencie „Zwroty i reklamacje” dostępnym w Sklepie internetowym.
  3. Mamy obowiązek dostarczyć Ci towar zgodny z umową.
  4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, możesz żądać jego naprawy lub wymiany. W tym celu powinnaś/eś odesłać do Nas towar wraz z reklamacją na adres:

  Kamieniec 47, 57-300 Kłodzko

  1. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Jeżeli nie odeślesz nam towaru, możemy nie uznać Twojej reklamacji, ponieważ nie będziemy mogli stwierdzić przyczyny i zakresu wady.
  3. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
  4. Jeżeli kupującym jest Konsument, domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  5. Możemy dokonać wymiany towaru, gdy Konsument żąda jego naprawy. Możemy również dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby to nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, możemy odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  6. Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Ponosimy koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Konsument powinien udostępnić nam towar podlegający naprawie lub wymianie.
  7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
   2. nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z umową;
   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony;
   5. z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  9. Zwracamy Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Jeżeli kupującym jest Konsument, domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

   VII.         PRAWA AUTORSKIE

Dysponujemy prawami autorskimi lub licencją do wszystkich treści zamieszczanych w Sklepie internetowym. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane.

   VIII.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć w szczególności: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy, podawanych przez Ciebie przy korzystaniu ze Sklepu internetowego.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://www.palackamieniec.pl/prywatnosc

   IX.         ZMIANA REGULAMINU

 1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w następujących przypadkach:
 1. zmiana przepisów - konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego;
 4. zmiana warunków technicznych Sklepu internetowego;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 7. poprawa jakości obsługi;
 8. techniczna zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepy internetowego.
 1. O dokonanej zmianie poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Sklepie internetowym, co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.
 2. Zmiana Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w sklepie internetowym i upływu 14 dni.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Sklepie internetowym.

  X.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Spory z osobami, które w relacji ze Sprzedawcą nie są Konsumentami, wynikłe ze sprzedaży towarów w Sklepie internetowym lub z nimi związane, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest, między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl